Voetreflextherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering en heeft geen invloed op het eigen risico. Verwijzing is niet nodig.

 • Eerste consult              € 75,- (Intakegesprek en behandeling)
 • Vervolgbehandeling     € 65,-                                                                                                                                    

 Klachtenregeling:

Ik ben lid van beroepsvereniging FAGT. Op fagt.org kunt u meer informatie vinden over de gestelde eisen aan dit lidmaatschap en tucht en klachtrecht. Ik voldoe aan de dossierplicht vanuit de WGBO, de WKKGZ en de Beroepscode.

Privacyverklaring:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, alleen na uw toestemming;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens blijven in het cliëntendossier, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult.

Gevolgde opleidingen en bijscholingen

Ik vind het belangrijk om mezelf continu te blijven ontwikkelen; zowel op het gebied van voetreflex, medische en psychosociale basiskennis en wat verder gerelateerd is aan mijn praktijk. Enkele gevolgde opleidingen zijn;

 • HBO Voetreflextherapie
 • HBO Medische Basiskennis
 • HBO-stress- en Burnout counselor
 • Mastertraining Oncoreflex (voetreflex bij kanker)
 • Dorn-Therapie (werveltherapie) en Breussmassage
 • Chinflex (Chinese voetreflexmassage)
 • Voetreflex en stressklachten
 • Voetreflex en gronding